gotsübelhändler,
der
.
›Gotteslästerer‹;
zu  1.
Wortbildungen
gotsübelhandlung
(dazu bdv.: , , ).

Belegblock:

Voc. Teut.-Lat.
l vr
(
Nürnb.
1482
):
Gotesschelter gotsswerer gotslesterer gotsubelhe͂dler.
Ebd.
l vir
:
Gotsscheltu͂g gotssweru͂g gotslesteru͂g gotsubelhandlu͂g. blasphemia.