einziehung
(
die
).
1.
s. (V.) 1.
2.
s. (V.) 3.
3.
s. (V.) 5.