bespielen,
V.
›jn. / etw. verspotten, verlachen‹.
Wortbildungen
bespielung
(dazu bdv.: , , ).

Belegblock:

Voc. Ex quo L
450
(
15. Jh.
):
spot uel bespilunge - spottung aut spilung.
Voc. Teut.-Lat.
d iiijv
(
Nürnb.
1482
):
Bespilung od’ spot.
Ebd.
ee vv
.
Vgl. ferner s. v. .