kneb(e)len,
V.
›jn. festbinden, fesseln‹;
zu  2.

Belegblock:

Chron. Köln (
rib.
,
15. Jh.
):
die dentzer [...] geingen [...] liggen up iren ruckgen und liessen sich da uissermaissen sere knevelen, ind man moiste dan op eren buch stain.