gnomo,
die
;
aus
lat.
(letztlich griech.)
gnōmōn
›Winkelmaß‹
(Georges
1, 2949
).
›Winkeleisen, Gerät zum Messen‹.

Belegblock:

Mendthal, Geom. Culm.
47, 14
(Hs. ˹
preuß.
,
A. 15. Jh.
˺):
Der messer sal ouch wyssen, wy her recht anlegen sal das messegeczewn, is sy nu eyn crucze adir eyne gnomo, das yst eyn rechtwinkel geczewn, adir eyn recht messegeczewn.