bestinken,
V., unr. abl.
›verunreinigen, beschmutzen‹.

Belegblock:

Schmitt, Ordo rerum
663, 12
(
rib.
,
2. Dr. 15. Jh.
):
Defedare besolen [...] besodelen [...] bestincken [...] soligen [...] solgen [...] verunrainen.