aussochen,
V.;
zu
sochen
›siechen‹ ().
›dahinsiechen‹.
Bedeutungsverwandte:
vgl. , .

Belegblock:

Schwäb. Wb. (a.
1619
).