auffischen,
V.
›etw. an Land holen‹.
Syntagmen:
schifbrüchiges gut a.

Belegblock:

Rwb (a.
1615
;
1680
).