alpknecht,
der
;
-/ auch
-Ø.
›Senn, Almhirte‹;
zu
1
 3.
Bedeutungsverwandte:
vgl.
1
 1.

Belegblock:

Welti, Stadtr. Bern (
halem.
,
1479
):
das all schweyger
[›Senn‹]
vnd alpknecht, so denn uff die berg sollich ziger ze machen allenthalb gedingt wurden, [...] sollendt ann heiligen sweren.