gotsübelhändler,
der
.
›Gotteslästerer‹;
zu
got
 1.
Bedeutungsverwandte:
gotteslästerer
,
gottesschelter
,
gottesschwerer
.
Wortbildungen
gotsübelhandlung
(dazu bdv.:
gotteslästerung
,
gottesscheltung
,
gottesschwerung
).

Belegblock:

Voc. Teut.-Lat. l vr (
Nürnb.
1482
):
Gotesschelter gotsswerer gotslesterer gotsubelhe͂dler.
Ebd. l vir:
Gotsscheltu͂g gotssweru͂g gotslesteru͂g gotsubelhandlu͂g. blasphemia.