bestillen,
V.
›bezähmen, bändigen‹.
Bedeutungsverwandte:
stillen
 1.

Belegblock:

Schmitt, Ordo rerum
693, 2
(
salem.
,
2. Dr. 15. Jh.
):
Compescere stillen [...] bestillen.