ausbrechtigen,
V.;
zu
mhd.
bërht
›glänzend‹
(
Lexer
1, 190
) mit
r
-Metathese.
›etw. bekanntmachen‹.
Bedeutungsverwandte:
lautbrechten
,
offenbaren
 2; vgl.
abkündigen
 3,
ausbreiten
 3,
ausbringen
 7,
auskünden
 1.

Belegblock:

Schmitt, Ordo rerum
625, 3
(
alem.
,
1486
):
Promulgare [...] lutbrechten [...] usbrechtigen [...] lawtprechting vberal offenbaren.