auffischen,
V.
›etw. an Land holen‹.
Syntagmen:
schifbrüchiges gut a.

Belegblock:

Rwb
1, 865
(a.
1615
;
1680
).